Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 154

В мартенския брой 154 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АКТУАЛНО

В отговор на въпроси на нашите читатели по темата с историческите превозни средства

Маргарит Карабуров

Във връзка с признаване на нашето хоби от българския парламент чрез приетите промени и допълнения в Закона за движението по пътищата, в редакцията ни се обадиха много читатели, които поставиха основателни въпроси и искаха допълнителни разяснения по темата. Убедени сме, че със сигурност има още много колеги, които се нуждаят от тази информция и затова днес публикуваме нашите обобщени отговори и разяснения.

Самото определение, записано като точка 67 към Наредба H-3 от 2013 год. е следното:

"Историческо превозно средство" е механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30 - годишно, не се използва за ежедневен транспорт, запазено и поддържано в исторически коректно състояние, част е от световното техническо и културно наследство и за което има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава членка на Европейския съюз.

Самият текст определя няколко важни параметри, които ще се имат предвид при присвояване на категория на даден автомобил за "исторически".

– възраст на превозното средство – минимум 30 годишно (това е годината на производство на автомобила, или която е записана на заводската табелка или която е записана в регистрационния талон. Ако има несъответствие, може да се докаже точната дата на производсто чрез специално писмо от фирмата производител.)

– не се използва за ежедневен транспорт (това е ясно, но все пак: ако ползвате превозното средство ежедневно, при определени случаи (нарушения, катастрофа, сигнали и др.) контролните органи и застрахователи ще могат да докажат това, като при това положение вие няма да можете да ползвате евентуалните облекчения за исторически автомобил и ще ви бъде отнето това право.

– запазено и подържано в исторически коректно състояние – това означава, че е автентично оригинално или реставрирано и е съвсем близко до оригинала. Тук ще трябва да се доверим на техническата комисия на органа, който ще прегледа автомобила и ще издаде "Идентификационната карта" от FIVA. Тази карта вече е доказателството, че транспортното средство е част е от световното техническо и културно наследство.

– има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз – тук е важно да се знае, че за България тази карта може да се издава само от БАК "Ретро", който е член на Международната федерация за старинни автомобили - FIVA

Това са кратките пояснения, които следват от съдържанието на определението за историческо превозно средство. Има още две нови допълнения в закона, които вече имат по-голяма конкретна стойност и още сега са вписани в закона в частта му, касаеща регистацията на МПС. Това е в член 140 алинея 7:

"Исторически преозни средства се регистрират при условията и по реда, определен с наредба по ал. 2. При регистриране на историческо превозно средство се представят документ за собственост и идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз."

– Тук е нашето най-голямо завоевание, което засега се тълкува като възможност да се регистрират отпаднали или бракувани МПС, за които все пак имате документ за собственост. Тези МПС трябва да са възстановени до, "запазено и поддържано в исторически коректно състояние", да преминат прегледа от Техническата комисия и да получат идентификационна карта. По логиката на двете изисквания при регистриране на историческо превозно средство следва, че вие можете да регистрирате МПС, което вече е заличено и няма никаква регистрация в архива на КАТ. Както е в Германия и други напреднали страни, това МПС ще бъде регистрирано само като "историческо", което е отбелязано в регистрационния талон. Това ще се случи, когато бъдат променени няколко наредби, включително и тази за регистрация, където има още няколко други подробности, които ще трябва да се променят специално за историческите превозни средства.

Третото допълнение в закона е в член 143, нова алинея 14:

"По искане на собственика регистрирано пътно превозно средство може да бъде пререгистрирано като историческо превозно средство при условията и по реда за регистриране на такива превозни средства, определени с наредбата по чл. 140, ал. 2. В този случай предоставените при първоначална регистрация оригинални документиза регистрация на пътното превозно средство може да бъдат върнати на собственика"

– Това е важно за всички превозни средства, които вече имат валидна регистрация в КАТ, че те ще могат да получат регистрация за историчско превозно средство, предоставяйки само идентификационна карта издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз.

– Смятаме, че условието за запазване на оригиналните-автентични документи за старите регистрации на автомобилите (всички МПС) също е изключително важно, защото колекционерите, които притежават оригинални документи за своите исторически автомобили, ще могат да запазят и представят цялата история на автомобилите си. За българската документална история на МПС това е единствено "Техническият паспорт" , който за съжаление вече е отпаднал от задължителните документи. Там се вписваха всички промени в собствеността, минаване на технически прегледи, спиране от движение, бракуване и други забележки. В бъдеще ще трябва да се работи в посока създаване на някакъв подобен документ, в който да остава следа от историята на всяко МПС. Ние сме имали много поводи в списанието ни да коментираме колко е важна доказуемата история на едно историческо превозно средство, което в много напреднали страни е практика и има традиции.

В заключение можем да определим постигнатото като много добро начало, въпреки, че има някои проблемни позиции, които ще затруднят много от нашите колеги да си регистрират своите любимци като исторически. Тези въпроси, навярно някога ще могат да бъдат решени по-правилно и с по-малко условности, както са решени в много страни в Европа. Най-хубавото е това, че в Народното събрание сред депутатите вече се създават понятия и мнения за историческо превозно средство. Това е една отлична предпоставка да се надяваме, че всички следващи промени и допълнения, които ще трябва да се правят в законите и техните подзаконови наредби ще стават сравнително по-лесно. Лесно означава още много работа "на терен", както казват журналистите, но съответно и с участието на всички колеги колекционери, собственици на ретро моторни превозни средства от страната, чрез техните клубове и упълномощени органи.

На въпроса "Каква ни е ползата от регистрацията на МПС като историческо?" - засега отговорът е кратък. В следващите няколко месеца след поправките в първите няколко наредби, свързани със Закона за движение по пътищата, ще се видят точно какви са тези ползи. Според срока, даден от депутатите за влизане в сила на поправките, касаещи нашата тема, това е 31 юли. Надявам се, че съвсем скоро ще имаме възможност да коментираме и части от поправките и измененията в наредбите за регистрацията на историческите превозни средства.